Satine, teksty z sierpnia 2010 roku

5 tekstów z sier­pnia 2010 ro­ku – auto­rem jest Sa­tine.

I nig­dy nie wy­mazać z pa­mięci twoich ro­ześmianych oczu, które pat­rzyły na mnie z taką miłością. Przep­raszam, że mo­je nie pot­ra­fiły tak na ciebie spojrzeć... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 31 sierpnia 2010, 14:25

NIG­DY... nie za­pomi­nam o tym, co kiedyś było dla mnie ważne! Nig­dy nie wy­marzę wspom­nień o blis­kich mi oso­bach na­wet tych, które nieus­tannie pow­ra­cają i po­woduję ból. Nie cofnę przeszłości ale mogę zmienić przyszłość. Stać się pod­porą i osłoną dla in­nych, zys­kać ich przy­jaźń i sza­cunek bo to jest najważniejsze. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 sierpnia 2010, 09:05

Nie widzieliśmy się dwa la­ta, a ty na­dal kochasz mnie tak jak przed­tem. Na­wet czas nie pot­ra­fił po­konać two­jej miłości... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 sierpnia 2010, 21:32

Pos­przątałam w swoim życiu, a ty wlazłeś ty­mi swoimi brud­ny­mi bu­ciora­mi i znów zro­biłeś bałagan.


(do­daje 2 raz bo tamtą przez przy­padek usunęłam ) 

myśl
zebrała 19 fiszek • 7 sierpnia 2010, 09:18

Wiesz, to że Cię niena­widzę nie znaczy, że nie mogę cię kochać... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 3 sierpnia 2010, 11:35
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność