Satine

17 tekstów – auto­rem jest Sa­tine.

Bo gdy wreszcie zdo­byłam się na od­wagę wyz­na­nia ci uczuć ty mil­czysz. Dlacze­go? 
Prze­cież mówiłeś, że kochasz. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 kwietnia 2012, 17:59

Wiesz, to nie jest powód by się załamy­wać i zrzu­cać winę na życie. Jes­teśmy pa­nami lo­su. Cza­sami tyl­ko po­dej­mu­jemy złe de­cyz­je, i po­tem cierpimy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 stycznia 2012, 17:44

Poczułam za­pach nieba, na ziemi. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 22 maja 2011, 18:29

Nie będę zmieniała sta­tusu na fa­cebooku. Nie będę wsta­wiała twoich zdjęć na NK z pod­pi­sem `Za zaw­sze ra­zem, skar­bie`. Nie będę wy­pisy­wać na Pho­tob­lo­gu ile już cza­su ze sobą jes­teśmy ale będę Cię kochała.
Fa­cebook znik­nie, NK za­pom­ni, Pho­tob­log prze­minie, a ja będę. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 15 maja 2011, 15:45

Może umrę gdzieś po środ­ku tej li­nii, którą so­bie zap­la­nowałam? Zniknę, nie po­zos­ta­wiając po so­bie nic, prócz nies­pełnionych prag­nień i marzeń. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 6 kwietnia 2011, 18:44

Do­piero te­raz, zro­zumiałam jak ważny był dla mnie ten let­ni deszcz, su­kien­ka wi­rująca w tańcu i te kałuże, w które wska­kiwałam. Z tobą. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 31 marca 2011, 13:09

Ut­ra­ciłam ka­wałek swo­jej duszy gdy oka­zało się, że ja naz­wałam cię przy­jacielem, a ty na­fasze­rowałeś mnie kłam­stwa­mi, na­robiłeś nadziei i zos­ta­wiłeś jak szma­cianą lalkę. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 9 września 2010, 20:53

I nig­dy nie wy­mazać z pa­mięci twoich ro­ześmianych oczu, które pat­rzyły na mnie z taką miłością. Przep­raszam, że mo­je nie pot­ra­fiły tak na ciebie spojrzeć... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 31 sierpnia 2010, 14:25

NIG­DY... nie za­pomi­nam o tym, co kiedyś było dla mnie ważne! Nig­dy nie wy­marzę wspom­nień o blis­kich mi oso­bach na­wet tych, które nieus­tannie pow­ra­cają i po­woduję ból. Nie cofnę przeszłości ale mogę zmienić przyszłość. Stać się pod­porą i osłoną dla in­nych, zys­kać ich przy­jaźń i sza­cunek bo to jest najważniejsze. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 sierpnia 2010, 09:05

Nie widzieliśmy się dwa la­ta, a ty na­dal kochasz mnie tak jak przed­tem. Na­wet czas nie pot­ra­fił po­konać two­jej miłości... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 sierpnia 2010, 21:32
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność