Satine, strona 2

17 tekstów – auto­rem jest Sa­tine.

Pos­przątałam w swoim życiu, a ty wlazłeś ty­mi swoimi brud­ny­mi bu­ciora­mi i znów zro­biłeś bałagan.


(do­daje 2 raz bo tamtą przez przy­padek usunęłam ) 

myśl
zebrała 19 fiszek • 7 sierpnia 2010, 09:18

Wiesz, to że Cię niena­widzę nie znaczy, że nie mogę cię kochać... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 3 sierpnia 2010, 11:35

Ak­tor­stwo do za­bawa włas­ny­mi uczu­ciami. Mógłbyś być dob­rym ak­to­rem gdy­by nie fakt, że pot­ra­fisz ma­nipu­lować uczu­ciami in­nych ludzi, a nie swoimi. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 21 lipca 2010, 20:48

-Stoczyłam się na dno.
-To te­raz się od­bij i wypłyń na po­wie­rzchnię. Nie ma dna od które­go nie mogłabyś się od­bić. -po­wie­dział i przy­tulił ją do siebie. A ona wtu­liła się w niego i poczuła się dob­rze. Choć przez chwilę mogła wy­dos­tać się na po­wie­rzchnię i nab­rać powietrza. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 15 lipca 2010, 10:53

Bu­tel­ka zaczęła zwal­niać. Przys­tanęła właśnie na Nim.
-Chciałbyś z nią chodzić? -Padło py­tanie a on po­pat­rzył na mnie ty­mi szma­rag­do­wymi ocza­mi i zaśmiał się cicho.
-Tak.-od­po­wie­dział, a ja za­rumieniłam się. Szko­da, że był to tyl­ko żart. Że ta gra w 'bu­telkę' była dla Niego tyl­ko zwykłą zabawą... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 14 lipca 2010, 08:28

' Kiedyś znaj­dziesz te­go je­dyne­go' Na­pisał pod­czas jed­nej z rozmów na Gadu-Gadu.
' Możli­we...' Od­pi­sałam. Te­raz żałuję, że nie na­pisałam Możli­we, jed­nak chciałabym żebyś to ty był moim je­dynym . Te­raz nie mam od­wa­gi ci już te­go wyz­nać. Nie mam od­wa­gi spoj­rzeć w two­je piękne, brązo­we oczy i po­wie­dzieć Ci jak bar­dzo jes­tem w to­bie zakochana... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 13 lipca 2010, 11:30

-Kocham Cię, wiesz?
-Wiem,Też Cię kocham.-od­po­wie­dział i ob­da­rował ją jed­nym ze swoich naj­piękniej­szych uśmiechów, a ja przechodziłam obok i 'umarłam'. Te­raz wiem, że już nig­dy nie będziesz i nie byłeś mój. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 12 lipca 2010, 19:00
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność